HUMAN CAPITAL AS AN ASSET
Det är en kritiskt faktor att granska personal som tillgång och resurs.
Således påverkar de anställdas bidrag värdet av bolaget i positiv eller negativ riktning.
En inventering kan med fördel användas förebyggande inför en trade sale, carve-out, förvärv, fusion, nedskärning eller fission.
En inventering kan minimera kostnader och produktivitetsproblem som uppstår genom organisatorisk förändring.

HUMAN CAPITAL INVENTORY
Human Capital Inventory analyserar flödet av människor in, genom och ut ur en organisation.
Analysen ger information om risker och möjligheter gällande kompetensförsörjning på kort och medellång sikt.

En Due Diligence är en företagsbesiktning och arbetsprocess för att genomlysa ett företags styrkor och svagheter.
Det kan finnas fler orsaker till att  genomföra en Due Diligence.

En Due Diligence kan bestå av:

HUMANKAPITAL I BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGEN
Det är ett faktum att personalkostnader åskådliggörs dåligt i balans- och resultaträkningen.
I alla företag är hushållning av mänskliga resurser central.
Trots detta iordningställs sällan beslutsunderlag i form av kalkyler vid exempelvis rekrytering, utbildning, allokering, avveckling eller vid investeringar i arbetsmiljö.